فعالیت های حضور

حضور همراه همیشگی

یوگا

یوگا فرایند كشف خودشناسی را در پی دارد و علاوه بر فوایدی كه برای افراد می‌تواند مفید باشند، برای جامعه نیز می‌تواند مفید باشد. در واقع نمی‌توان گفت یوگا فقط یك ورزش بدنی است؛ چون پژوهشهای علمی ثابت می‌كند كه یوگا نه تنها بر جسم انسان تاثیر‌ می‌گذارد؛ بلكه در تنظیم نیروی پرانیك یا انرژی حیاتی و جریان آن و همچنین بر ضمیر انسان نیز موثر می‌باشد.

روان شناسی

روان‌شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه‌های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یك معنا می توان روان‌شناسی را رفتارشناسی نامید، چرا كه موضوع اصلی روان‌شناسی به عنوان یك علم رفتاری، مطالعه فعالیت ها و واكنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است. و اما منظور از "رفتار" آن دسته از حالت‌ها، عادت‌ها، فعالیت‌ها، كنش‌ها و واكنش‌های نسبتاً پایداریست كه از انسان سر می‌زند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری، ارزیابی و پیش‌بینی است.

مراقبه

مراقبه وضعیت سکوت مطلق است؛ آسایش کاملی که در اثر نبودن افکار تولید می‌شود و حالت هوشیاری کامل. تنها در آن هوشیاری است که قادر خواهی بود حقیقت مطلق را ببینی. مراقبه روند بسیار ساده‌ای است. تنها کافی است که کلید درستش را بدانی. در کتب 'اپانیشاد' به این‌کار 'مشاهده' witnessing می‌گویند. فقط روند ذهنی خودت را مشاهده کن. هیچ‌کار دیگر انجام نده. نیاز به هیچ عمل دیگری نیست. فقط مشاهده‌گر باش: افکار، خواسته‌ها، خاطرات، رویاها و صحنه‌های تخیلی ذهن را که می‌گذرند نظاره کن.


فلسفه و عرفان

فلسفه به معنای خاص کلمه، تلاشی است ذهنی و عقلی و استدلالی برای درک واقعیت های جهان هستی. حکمت در معنایی که آن را متمایز از فلسفه بدانیم امری فراتر از فلسفه بوده و سرمنشأی الاهی و لدنی دارد و در قرآن نیز به عنوان عطیه‌ای الاهی محسوب شده‌است که پیامبران، امامان و اولیا در طول تاریخ از آن برخوردار بوده و آن را اشاعه داده‌اند. عرفان در اصطلاح، به معرفت شهودی خداوند که از طریق تهذیب نفس و صفای باطن حاصل می‌شود، گفته می‌شود. در مورد اطلاقات عقل به پاسخ تفصیلی مراجعه کنید.


طراحي و توسعه توسط نونويس